Inne informacje
STRONA: 1 z 1
Wprowadził: Piotr Maksym   |  Data wpisu: 2020-10-08  |  Data wytw.: 2020-10-08
Drukuj

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. profesora Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.szpitalzurawica.regiony.pl

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. profesora Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy

ul. Różana 9, 37-710 Żurawica

Centrala tel. 16 672-30-03, 16 671-39-66, 16 672-37-40,
fax : 16 671-32-11

Przychodnia Specjalistyczna
Wybrzeże Marszałka Ferdynanda Focha 31
37-700 Przemyśl
Centrala: 16 670 41 33, 16 677 82 10, 16 677 82 11
Rejestracja: wew. 32, 49, 50

e-mail: szpitalzurawica@poczta.onet.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.01.2014

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

<h2 "a11y-kontakt">Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Piotr Maksym, p.maksym@wpsp.regiony.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  16 670 41 33 wew. 326 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu
nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy
niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Obiekty Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy zlokalizowane są w Żurawicy przy ul. Różanej 9 gdzie mieści się również siedziba
Dyrekcji Szpitala oraz w Przemyślu w budynku przy ul. Marszałka Ferdynanda Focha
31 i 33 gdzie znajdują się Poradnie specjalistyczne i Oddziały dzienne Szpitala.

Obiekty te, za wyjątkiem budynku administracji Szpitala  spełniają minimalne wymagania określone  ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami.

W  przypadku  budynku administracji Szpitala  gdzie ze względów technicznych
nie ma możliwości zapewnienia dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami
w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3 zapewniony jest dla tych osób dostęp alternatywny poprzez zapewnienie takiej osobie wsparcia innej osoby.

 

Dla osób ze szczególnymi potrzebami dostępność architektoniczna zapewniona jest poprzez:

 1. a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych
  w budynkach – korytarze na jednym poziomie, w przypadku budynków wielokondygnacyjnych możliwość komunikacji pionowej przy pomocy windy osobowej,
 2. b) zainstalowanie urządzeń lub zastosowanie w budynkach środków technicznych
  i rozwiązań architektonicznych, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń,
  z wyłączeniem pomieszczeń technicznych – podjazdy dla niepełnosprawnych, pochylnie, windy,
 3. c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej
  w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne , informacje udzielane
  przez portiera lub inne osoby - pracowników Szpitala,
 4. d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa
  w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 1495) – zgodnie
  z informacją udzielaną przez pracownika szpitala- portiera
 5. e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji
  lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, wyznaczenie i oznakowanie
  dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób wyznaczonych do prowadzenia
  ewakuacji na wypadek pożaru.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Tłumaczem języka migowego jest Pani Paulina Blecharczyk

Pracuje codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 15:00.

Można się z nią skontaktować również telefonicznie i mailowo:

telefon: 16 671-39-66 wew. 378

e-mail:  p.blecharczyk@wpsp.regiony.pl

Raport o stanie dostępności:

Pobierz - Raport o stanie dostępności (PDF)

Podmiot publikujący: Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy
Zatwierdził do publ.: mgr Bożena Ryczan Wytworzył: Alicja Ożga
Rejestr zmian: link do rejestru

Ilość załadowań tej pozycji menu: 0
Ilość dokumentów w dziale: 1