Karta praw pacjenta
STRONA: 1 z 1
Wprowadził: Kurasz Janusz   |  Data wpisu: 2014-03-28  |  Data wytw.: 2014-03-28
Drukuj

Prawa Pacjenta

WOJEWÓDZKI PODKARPACKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY im. prof. E. BRZEZICKIEGO w ŻURAWICY 

PRAWA PACJENTA

Pacjent ma prawo do:
1. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy
medycznej.
2. Przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury
ustalającej kolejność dostępu do świadczeń zdrowotnych, w sytuacji
ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń.1
3. Natychmiastowej pomocy medycznej ze względu na zagrożenie zdrowia lub
życia.
4. Świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością w warunkach
odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom
fachowym i sanitarnym.
5. Uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu,
proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych,
dających się przewidzieć następstwach zastosowania albo zaniechania tych
metod, a także o wynikach leczenia oraz rokowaniu.
6. Żądania, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:
1) lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie;
2) pielęgniarka zasięgnęła opinii innej pielęgniarki.
7. Zgłaszania niepożądanego działania zastosowanego u niego produktu
leczniczego (leku) osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu
leczniczego do obrotu.
8. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli opinia albo
orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające
z przepisów prawa.
9. Wyrażenia zgody lub jej odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych
i przyjęcie do Szpitala chyba, że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest
udzielanie odpowiednich świadczeń zdrowotnych i przyjęcie do Szpitala bez
zgody pacjenta.
10.Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu
świadczeń zdrowotnych.
11. Umierania w spokoju i godności. Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym
ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu
i innych cierpień.
12.Obecności osoby bliskiej przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych.
13. W przypadku hospitalizacji do kontaktu osobistego, telefonicznego lub
korespondencyjnego z innymi osobami oraz prawo do odmowy kontaktu
z tymi osobami.
14.Dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, która nie polega na udzielaniu świadczeń
zdrowotnych.
1 Uwaga! Szpital może mieć kolejki pacjentów oczekujących, zwłaszcza w przychodni
15.Wyrażenia zgody lub jej odmowy na udzielenie informacji o jego stanie
zdrowia innym osobom.
16.Dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia pacjenta oraz
udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
17.Ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej.
18.Do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym
udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych,
a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
19. W przypadku hospitalizacji do opieki duszpasterskiej.
20. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie w przypadku
hospitalizacji.
21. W przypadku hospitalizacji do pomocy Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala
Psychiatrycznego w ochronie swoich praw.
22. Składania skarg i wniosków wg obowiązującego w Szpitalu trybu określonego
Regulaminem Organizacyjnym Szpitala.

Podmiot publikujący: Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy
Zatwierdził do publ.: mgr Mariusz Kwaśny Wytworzył: Iwona Kaczor
Rejestr zmian: brak zmian

Ilość załadowań tej pozycji menu: 0
Ilość dokumentów w dziale: 1